მთავარი > კითხვები
კითხვები

1.       არის თუ არა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სერტიფიცირებული ISO 9001 სერიის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე?

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სერტიფიცირებულია ISO 9001:2008 ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისად სასერტიფიკაციო ორგანო TUV SUD-ის მიერ.

2.       რომელ სამედიცინო დაწესებულებას შეიძლება მიენიჭოს უფლებამოსილება გასცეს მეზღვაურის სამედიცინო შემოწმება?

ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც დააკმაყოფილებს  მითითებულ მოთხოვნებს უფლებამოსილია გახდეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ შერჩეული სამედიცინო დაწესებულება. 

3.       რომელ ექიმს შეიძლება მიენიჭოს უფლებამოსილება გასცეს მეზღვაურის სამედიცინო შემოწმება?

ნებისმიერი ექიმი, რომელიც მუშაობს საზღვაო ტრანსპორტის მიერ შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებაში და  რომელიც დააკმაყოფილებს  მითითებულ მოთხოვნებს უფლებამოსილია გახდეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული უფლებამოსილი ექიმი შესაბამისი ტესტირების გავლის შემდეგ.

4.       აკმაყოფილებს თუ არა მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობა მეზღვაურთა შრომის კონვენცია 2006-ის მოთხოვნებს?

მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობაში გათვალისწინებულია მეზღვაურთა შრომის კონვენცია 2006-ის ყველა მოთხოვნა. 

5.       არის თუ არა აუცილებელი საკრუინგო კომპანია იყოს აღიარებული საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ?

დღეისათვის საკრუინგო კომპანიის აღიარება ნებაყოფლობითია. 

6.       როგორ შეიძლება გახდეს საკრუინგო კომპანია აღიარებული საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ?

საკრუინგო კომპანიამ უნდა შემოიტანოს  მითითებული შევსებული განაცხადი, რისი განხილვის შემდგომ მიიღება გადაწყვეტილება საკრუინგო კომპანიის აღიარების თაობაზე.