მთავარი > კითხვები
კითხვები

1.  არის თუ არა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სერტიფიცირებული ISO 9001 სერიის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე?

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სერტიფიცირებულია ISO 9001:2008 ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისად სასერტიფიკაციო ორგანო TUV SUD-ის მიერ.

2.  რომელ სამედიცინო დაწესებულებას შეიძლება მიენიჭოს უფლებამოსილება გასცეს მეზღვაურის სამედიცინო შემოწმება?

ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც დააკმაყოფილებს  მითითებულ მოთხოვნებს უფლებამოსილია გახდეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ შერჩეული სამედიცინო დაწესებულება. 

3.  რომელ ექიმს შეიძლება მიენიჭოს უფლებამოსილება გასცეს მეზღვაურის სამედიცინო შემოწმება?

ნებისმიერი ექიმი, რომელიც მუშაობს საზღვაო ტრანსპორტის მიერ შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებაში და  რომელიც დააკმაყოფილებს  მითითებულ მოთხოვნებს უფლებამოსილია გახდეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული უფლებამოსილი ექიმი შესაბამისი ტესტირების გავლის შემდეგ.

4.  აკმაყოფილებს თუ არა მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობა მეზღვაურთა შრომის კონვენცია 2006-ის მოთხოვნებს?

მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობაში გათვალისწინებულია მეზღვაურთა შრომის კონვენცია 2006-ის ყველა მოთხოვნა. 

5.  არის თუ არა აუცილებელი საკრუინგო კომპანია იყოს აღიარებული საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ?

დღეისათვის საკრუინგო კომპანიის აღიარება ნებაყოფლობითია. 

6.  როგორ შეიძლება გახდეს საკრუინგო კომპანია აღიარებული საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ?

საკრუინგო კომპანიამ უნდა შემოიტანოს  მითითებული შევსებული განაცხადი, რისი განხილვის შემდგომ მიიღება გადაწყვეტილება საკრუინგო კომპანიის აღიარების თაობაზე.

7.  როდის უნდა მიაწოდოს გემმა სსსც-ს Sailing Plan-ი?

6 საათით ადრე GEOREP ანგარიშგების რაიონში შემოსვამდე თუ გემი მოემართება ბოსფორიდან ან შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილიდან. თუ გემი მოდის თურქეთის შავი ზღვისპირა ნავსადგურებიდან და რუსეთის ფედერაციის შავი ზღვისპირა ნავსადგურებიდან დაუყოვნებლივ ნავსადგურიდან გამოსვლისას.

8.  როდის უნდა მიაწოდოს გემმა სსსც-ს Final Report-ი?

Final Report (FR) გამოიყენება GEOREP ანგარიშგების სისტემაში მონაწილეობის დასრულების შესატყობინებლად, ის იგზავნება როდესაც გემი მივა GEOREP ანგარიშგების სისტემაში მდებარე ნავსადგურში ან ტოვებს  GEOREP ანგარიშგების სისტემის რაიონს.

9.  როდის უნდა მიაწოდოს გემმა გმმსსც-ს სავალდებულო შეტყობინება?

გემის  ოპერატორიაგენტი  ან  კაპიტანი  ვალდებულია  საქართველოს  ნებისმიერ  საზღვაო  ნავსადგურში შემოსვლის წინ განსაზღვრული ინფორმაცია წარუდგინოს სააგენტოს:

) მინიმუმ 24 საათით ადრე ნავსადგურში შესვლამდე ან

თუ  გემის  გამოსვლის  ნავსადგურიდან  საქართველოს  ნავსადგურამდე  დარჩენილია  24 საათზე ნაკლები, პირველივე შესაძლებლობისთანავე ან;

თუ  წინასწარ  უცნობია  ჩასვლის ნავსადგური ან შეიცვალა უშუალოდ  მოძრაობის პერიოდში აღნიშნული ინფორმაციის მიღებისთანავე.

10.  რა ენაზე ხდება გმმსს-ის ქვეცენტრებთან კომუნიკაცია?

საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების (ITU) დადგენილი წესისა და  SOLAS IV თავის პროცედურების  შესაბამისად  VTS-სა  და გემებს  შორის  რადიოკავშირი  წარმოებს  მინიჭებულ  სიხშირეებზე შეძლებისდაგვარად  გამოყენებული უნდა იყოს  საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის სტანდარტული საზღვაო კომუნიკაციის ფრაზები. კომუნიკაციისათვის გამოიყენება ქართული და ინგლისური ენები.  

11.  შესაძლებელია თუ არა უმაღლესი პროფესიული განათლებით მართვის დონის კომპეტენციის სერტიფიკატის აღება?

მეზღვაურს რომელსაც აქვს უმაღლესი პროფესიული (დიპლომირებული სპეციალისტის კვალიფიკაცია) განათლება და 2014 წლის ნოემბრამდე მიიღო ექსპლუატაციის დონის კომპეტენიის სერტიფიკატი ოფლებამოსილია მიიღოს მართვის დონის შესაბამისი კომპეტენციის სერტიფიკატი სააგენტოში შესაბამისი სტაჟისა და საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების შემდეგ.

12.  რა შემთხვევაში მოეთხოვება მეზღვაურს წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი სავახტო ოფიცრის კომპეტენციის სერტიფიკატის აღებისათვის?

მეზღვაურს, რომელმაც მიიღო განათლება და მიენიჭა კვალიფიკაცია 2012 წლის 1 თებერვლამდე უფლებამოსილია სავახტო თანაშემწისა და სავახტო მექანიკოსის კომპეტენციის სერტიფიკატები აიღოს გემზე რიგითად ცურვის 12 თვიანი სტაჟის საფუძველზე (როგორც ამას ითვაისწინებდა საქართველოს კანონი მეზღვაურთა დიპლომირების შესახებ). მეზღვაურს, რომელმაც მიიღო კვალიფიკაცია 2014 წლის 1 იანვრამდე უნდა წარმოადგინოს 12 თვიანი კადეტად ცურვის სტაჟი წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკის გარეშე. ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში საჭიროა 12 თვიანი კადეტად ცურვის სტაჟი, რომელიც დადასტურებული წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკში ან 36 თვის ნაოსნობის სტაჟი საგემბანე ან სამანქანე განყოფილებაში.

13.  აუცილებელია თუ არა ყველა კვალიფიკაციის სერტიფიკატების განახლება კომპეტენციის სერტიფიკატების განახლებისათვის?

კომპეტენციის სერტიფიკატის განახლებისთვის მეზღვაურს მოეთხოვება ჰქონდეს მოქმედი აუცილებელი კვალიფიკაციის სერტიფიკატები, რომლებიც ძალაშია მინიმუმ 6 თვე.

14.  შესაძლებელია თუ არა მატროსის განათლებით დონკერმანის სერტიფიკატის აღება?

იმისათვის რომ აიღოთ დონკერმანის სერტიფიკატი უნდა გაგაჩნდეთ II/5 მატროსის ან III/5 მოტორისტის კვალიფიკაცია, 12 თვის ნაოსნობის სტაჟი ამ რანგში და  ჩააბაროთ შესაბამისი გამოცდა.

15.  რამდენჯერ შეუძლია მეზღვაურს გავიდეს საკვალიფიკაციო გამოცდაზე და რა პერიოდულობით?

საკვალიფიკაციო გამოცდა არის ორ ეტაპიანი. პირველი არის ტესტირება, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ ინიშნება გასაუბრება. გამოცდაზე მეზღვაური დაიშვება 6-ჯერ 12 თვიანი პერიოდის განმავლობაში. თუ მეზღვაური ვერც ერთჯერ ვერ გაივლის გამოცდა წარმატებით მას უწყდება დამოცდაზე დაშვების უფლება 1 წლით. თუ მეზღვაური წარმატებით ვე ჩააბარებს განმეორებით ზეპირ გასაუბრებას მას მომდევნო გასაუბრებაზე დაშვების უფლება ექნება გამოცდიდან 2 კვირაში.

16.  რომელი ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავ გემებზეა შესაძლებელი ქართული კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატებით დასაქმება?

ქართული კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები აღიარებულია იმ ქვეყნების მიერ რომელთანაც გაფორმებული აღიარების მემორანდუმები (სია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე), რაც შესაბამისად არის ენდორსმენტების გაცემის საფუძველი.

17.  რა მოთხოვნებია ტანკერის გაფართოებული წვრთნის კვალიფიკაციის სერტიფიკატის აღებისათვის და სავალდებულოა თუ არა ის სავახტო ოფიცრებისათვის?

ტანკერის გაფართოებული წვრთნის კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასღებად საჭიროა საწვრთნელი კურსის გავლა და შესაბამისი ტანკერზე მუშაობის მინიმუმ სამი თვის სტაჟი, ან ერთი თვის სპეციალური წვრთნა მინიმუმ 3 დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციით, დადასტურებული წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკში.

18.  შესაძლებელია თუ არა უცხო ქვეყნის საზღვაო განათლების საფუძველზე ქართული კომპეტენციის სერტიფიკატის მიღება?

ქართული კომპეტენციის სერტიფიკატების გაცემის საფუძველია მხოლოდ საქართველოს საზღვაო სასწავლებლებში მიღებული განათლება. მეზღვაურებს, რომლებსაც დამთავრებული აქვთ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არსებულ საზღვაო სასწავლებლები უფლებამოსილნი არიან განაახლონ ან აიღონ ქართული კომპეტენციის სერტიფიკატები.

19.  შესაძლებელია თუ არა სერტიფიკატის მფლობელის გარდა სხვამ შემოიტანოს განაცხადი სერტიფიკატისათვის ან გაიტანოს მზა სერტიფიკატი?

კომპეტენციის სერტიფიკატის, მეზღვაურის წიგნაკისა და თანამდებობის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის (რიგითის სამუშაო დიპლომი) სერტიფიკატის განაცხადის მიღება ხდება მხოლოდ მეზღვაურის მიერ, შესაბამისად აღნიშნული სერტიფიკატებიც გაცემა ხდება მხოლოდ მფლობელზე. კვალიფიკაციის სერტიფიკატის მიღება და გაცემა შესაძლებელია მინდობილობის საფუძველზე სხვა პირის მიერ.  

20.  რამდენი თვის ნაოსნობის ცნობა სჭირდება II/4 და III/4 რეგულაციის მქონე რიგითებს   II/5 და  III/5 რეგულაციის შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატისათვის?

II/4 რეგულაციის მქონე მეზღვაურს იმისათვის რომ გადააბაროს II/5 რეგულაციის მატროსზე ესაჭიროება 18 თვე, ხოლო III/4-დან III/5-ის მოტორისტისათვის საჭიროა 12 თვე. ამასთან გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც თუ მეზღვაურს 2012 წლამდე ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გააჩნდა 12 თვე ის ავტომატურად ითვლება II/5 რეგულაციით განსაზღვრული მატროსის შესაბამისად.