მთავარი > კვალიფიკაციის სერტიფიკატი
კვალიფიკაციის სერტიფიკატი

STCW სერტიფიკატები 

 
განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი საბუთები

 
ფოტოსურათები - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან თეთრ ან ცისფერ ერთგვაროვან ფონზე, ბოლოთვის განმავლობაში გადაღებული სურათი, რომელიც მოიცავს პირის სახეს ნიკაპიდან თხემამდე, სათვალეებისა და თავსაბურავის გარეშე. (ფოტოსურათების რაოდენობა უნდა იყოს გასაცემი სერთიფიკატების რიცხვზე ერთით მეტი).                                   
 
ინდივიდუალური მიმართვის ოქმი საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებიდან - მიმართვაში აღნიშნული უნდა იყოს გავლილი კურსების დაწყებისა და დასასრულის თარიღები, ინდივიდუალური ოქმის ნომერი.          

მოქმედი სამოქალაქო პასპორტის ასლი დედნის წარდგენით - ფოტოსურათიანი (საპერსონალიზაციოგვერდის ასლი. 

მეზღვაურის წიგნაკის ასლი დედნის წარდგენით - გაცემული საქართველოს პასუხისმგებელი ორგანოს მიერ

არსებული კომპეტენციის/კვალიპიკაციის სერტიფკატის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით, ან დამწყებთათვის, განათლების დამადასტურებელი საბუთის ასლი დედნის წარდგენით.