მთავარი > კაპიტანი 3000 GT და მეტი
კაპიტანი 3000 GT და მეტი

კაპიტანი 3000 რეგისტრული ტონა და მეტი ტევადობის გემებისათვის:

 • განაცხადის ფორმა  
 • ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
 • განათლების დიპლომის ქსეროასლი –  (ორიგინალის წარდგენით);
 • ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები; (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები)
 • სამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • სავალდებულო ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტები, კაპიტნის თანაშემწედ მუშაობის არანაკლებ 16 თვის განმავლობაში ნამსახურები აქვს კაპიტნის უფროსი თანაშემწის რანგში;
 • არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0  (Management Level deck with final answer not less than 80%)
 • გასაუბრება 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქეებისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 495 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 565 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 630 ლარი
 • იმავე დღეს - 665 ლარი

 კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 1240 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1790 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 2080 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 2300 ლარი
 • იმავე დღეს - 2500 ლარი