მთავარი > სავახტო თანაშემწე 500 GT და მეტი
სავახტო თანაშემწე 500 GT და მეტი

სავახტო თანაშემწე 500 GT და მეტი

 • განაცხადი ფორმა 
 • ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან 
 • განათლების დიპლომის ქსეროასლი(ორიგინალის წარდგენით);
 • ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები; (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები)
 • სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
 • მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • კადეტად მუშაობის 12 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი რომელიც დამტკიცებული იქნება  წვრთნის და აღრიცხვის წიგნაკში (Training Record Book) ან საგენბანე განყოფილებაში 36 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი.
 • წინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 ((Operational Level deck with final answer not less than 70% )
 • გასაუბრება;  

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური:

 • მე-7 სამუშაო დღეს - 230 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 390 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 420 ლარი
 • იმავე დღეს - 455 ლარი

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 790 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1190 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 1380 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 1530 ლარი
 • იმავე დღეს - 1590 ლარი