მთავარი > უფროსი მექანიკოსი 3000Kw და მეტი
უფროსი მექანიკოსი 3000Kw და მეტი

უფროსი მექანიკოსი 3000 და მეტი კილოვატის მქონე გემებისათვის

 • განაცხადი ფორმა 
 • ფოტოსურათი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
 • განათლების დიპლომის ქსეროასლი –  (ორიგინალის წარდგენით);
 • ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები; (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები)
 • სამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • 3000 KW და მეტი გემზე მეორე მექანიკოსის რანგში მუშაობის არანაკლებ 16 თვის სავალდებულო ნაოსნობის სტაჟი.
 • არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0  (Management Level engine with final answer not less than 80%)
 • გასაუბრება   

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქისათვის:

 • მე-7 სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 495 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 565 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 630 ლარი
 • იმავე დღეს - 665 ლარი

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 1240 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1790 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 2080 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 2300 ლარი
 • იმავე დღეს - 2500 ლარი