მთავარი > სავახტო მექანიკოსი 750 KW და მეტი
სავახტო მექანიკოსი 750 KW და მეტი

 750 kw და მეტი სიმძლავრის მთავარი ამძრავი მექანიზმის გემის   სავახტო მექანიკოსი

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

 

    ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
    განათლების დიპლომის ქსეროასლი –  (ორიგინალის წარდგენით);
    ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
    არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
    სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
    მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
    12 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებველი დოკუმენტი;
    წინა არსებული კვალიფიკაციის/კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
    საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 (Operational Level engine with final answer not less than 70%
    გასაუბრება