მთავარი > ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი
ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი

750 kw და მეტი სიმძლავრის მთავარი ამძრავი მექანიზმის გემის ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

 

    ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
    განათლების დიპლომის ქსეროასლი – (ორიგინალის წარდგენით);
    ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
    არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
    სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
    მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
    12 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრო ტექნიკოს რიგითად;
    წინა არსებული კვალიფიკაციის/კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
    საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 (Detail test “electrician test” with final answer not less than 70% 
    გასაუბრება