მთავარი > მატროსი
მატროსი

მატროსი

 • განაცხადის ფორმა 
 • ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
 • განათლების დიპლომის ქსეროასლი ან ცნობა სასწავლებლიდან–  (ორიგინალის წარდგენით);
 • ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • სამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის
 • სანავიგაციო ვახტზე მდგომი რიგითის კვალიფიკაცია და საგემბანე განყოფილებაში მუშაობის არანაკლებ 18 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი, ან აქვს არანაკლებ 12 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი და გავლილი აქვს აღიარებული საწვრთნელი კურსი;
 • საკვალიფიკაციო გამოცდა Ces 5.0 (Support level Deck with final answer not less than 60%);

კვალიფიკაციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქისათვის:

 • მე-7 სამუშაო დღეს -65 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს -115 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს -130 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე -145 ლარი
 • იმავე დღეს-155 ლარი

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 290 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 430 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 490 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 540 ლარი
 • იმავე დღეს - 580 ლარი