მთავარი > სანავიგაციო ვახტის რიგითი
სანავიგაციო ვახტის რიგითი

500 ტონა და მეტი საერტო ტევადობის გემის სანავიგაციო  ვახტის რიგითი

კვალიფიკაციის  სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

- ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
- განათლების დიპლომის ქსეროასლი –  (ორიგინალის წარდგენით);
- ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
- არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
- სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
- მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით  (არსებობის შემთხვევაში);
- 6 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- საკვალიფიკაციო გამოცდა Ces 5.0 (Support level engine with final answer not less than 60%) ;