მთავარი > ელექტრო ტექნიკოს რიგითი
ელექტრო ტექნიკოს რიგითი

750 kw და მეტი სიმძლავრის მთავარი ამძრავი მექანიზმის გემის ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

- ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
- განათლების დიპლომის ქსეროასლი – (ორიგინალის წარდგენით);
- ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
- არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
- სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
- მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
- 12 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრო ტექნიკოს რიგითად;
- წინა არსებული კვალიფიკაციის/კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
- საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 (Detail test “electrician test” with final answer not less than 70% 
- გასაუბრება