მთავარი > სიახლეები
სიახლეები
ცვლილებები ქართველი მეზღვაურების მხარდასაჭერად
11 მარტი, 2019

გემთმფლობელთა საყურადღებოდ!

 

გემის მომდევნო წლის რეგისტრაციის განახლების საფასურის გადახდის ვალდებულება არ გავრცელდება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული იმ გემის მიმართ, რომლის გემთმფლობელიც გემის სარეგისტრაციო წლის განმავლობაში დაასაქმებს საქართველოს მოქალაქეობის მქონე მეზღვაურებს, არანაკლებ ეკიპაჟის შემადგენლობის მინიმუმ 10%-ისა!

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1304419?publication=0