მთავარი > სიახლეები
სიახლეები
მსოფლიო საზღვაო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის!
30 მარტი, 2019

გამოცხადდა კონკურსი მსოფლიო საზღვაო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის, შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

 • Maritime Education & Training
 • Maritime Energy Management 
 • Maritime Law & Policy
 • Maritime Safety & Environmental Administration
 • Ocean Sustainability, Governance & Management 
 • Port Management
 • Shipping Management & Logistics

სამაგისტრო კურსისთვის პირველადი განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა: 18:00სთ, 05 აპრილი, 2019 წელი! https://www.wmu.se/msc-malm%C3%B6

საკონკურსო პირობები:

 • საქართველოს მოქალაქე, პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და/ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელი
 • ბაკალავრის ან/და შემდგომი საფეხურის აკადემიური ხარისხი
 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება (სასურველია საზღვაო სფეროში)
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

- წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის/პირადობის ნეიტრალური
 2. მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის ასლი
 3. რეზიუმე/CV ინგლისურ ენაზე
 4. წერილი ინგლისურ ენაზე
 5. ცნობა სასწავლებლიდან მიღებული აკადემიური შეფასების (ნიშნების ფურცელი)
 6. 2 რეკომენდაცია (სასურველია აკადემიური და სამუშაო)
 7. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტები
 8. ნაშრომების, კვლევებისა და პუბლიკაციების შესახებ ინფორმაცია, აგრეთვე სიგელების/სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში)
 9. ინგლისური ენის სერტიფიკატი IELTS 6.5, TOEFL 80(IBT), Cambridge First Certificate in English

- კონკურსანტები შეირჩევა 3 საფეხურიანი გადარჩევის სისტემით:

I - წარმოდგენილი დოკუმენტების ადმინისტრაციული შემოწმება 
II - საკონკურსო კომისიის მიერ აპლიკანტებთან გასაუბრება
III - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ შერჩეული კანდიდატის წარდგენა მსოფლიო საზღვაო უნივერსიტეტში

სამაგისტრო პროგრამის ხარჯებს ფარავს სტიპენდია, რაც მოიცავს: სწავლისა და განთავსების ღირებულებას. დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება დონორების შესარჩევი კომისიის მიერ.

დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ბაქოს ქუჩა 50, ბათუმი, საქართველო, 6000.