მთავარი > მეზღვაურები > სერტიფიცირების პროცედურები
სერტიფიცირების პროცედურები

STCW სერტიფიკატები
 
განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი საბუთები:
 
ფოტოსურათები - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან თეთრ ან ცისფერ ერთგვაროვან ფონზე , ბოლო 6
თვის განმავლობაში გადაღებული სურათი, რომელიც მოიცავს პირის სახეს ნიკაპიდან
თხემამდე, სათვალეებისა და თავსაბურავის გარეშე. (ფოტოსურათების რაოდენობა უნდა
იყოს გასაცემი სერთიფიკატების რიცხვზე ერთით მეტი)
 
ინდივიდუალური მიმართვის ოქმი საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებიდან - მიმართვაში აღნიშნული
უნდა იყოს გავლი კურსების დაწყებისა და დასასრულის თარიღები, ინდივიდუალური ოქმის
ნომერი.
მოქმედი სამოქალაქო პასპორტის ასლი დედნის წარდგენით - ფოტოსურათიანი (საპერსონალიზაციო)
გვერდის ასლი
მეზღვაურის წიგნაკის ასლი დედნის წარდგენით - გაცემული საქართველოს პასუხისმგებელი ორგანოს
მიერ.
 
არსებული კომპეტენციის/კვალიპიკაციის სერტიფკატის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის
წარდგენით, ან
დამწყებთათვის, განათლების დამადასტურებელი საბუთის ასლი დედნის წარდგენით.