მთავარი > > კაპიტანი 3000 GT და მეტი
კაპიტანი 3000 GT და მეტი

3000 ტონა და მეტი საერთო ტევადობის გემის კაპიტანი

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

    - ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან ;
    - განათლების დიპლომის ქსეროასლი –  (ორიგინალის წარდგენით);
    - ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
    - არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
    - სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
    - მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
    - სავალდებულო ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტები, კაპიტნის თანაშემწედ მუშაობის არანაკლებ 36 თვის დამტკიცებული სტაჟი, ამასთანავე, არანაკლებ 16 თვის განმავლობაში ნამსახურები აქვს კაპიტნის უფროსი თანაშემწის რანგში;
    - წინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
    - საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0  (Management Level deck with final answer not less than 80%)
    - გასაუბრება