მთავარი > > უფროსი თანაშემწე 3000 GT და მეტი
უფროსი თანაშემწე 3000 GT და მეტი

3000 ტონა და მეტი საერტო ტევადობის გემის უფროსი თანაშემწე
 
კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

- ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
- განათლების დიპლომის ქსეროასლი – (ორიგინალის წარდგენით);
- ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
- არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
- სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
- მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
- სავალდებულო ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტ ები, კაპიტნის თანაშემწედ მუშაობის არანაკლებ 16 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი;
- წინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
- საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 (Management Level deck with final answer not less than 75% ;
- გასაუბრება;