მთავარი > > სავახტო თანაშემწე 500 GT და მეტი
სავახტო თანაშემწე 500 GT და მეტი

500 ტონა და მეტი საერტო ტევადობის გემის  სავახტო თანაშემწე

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

- ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
- განათლების დიპლომის ქსეროასლი – (ორიგინალის წარდგენით);
- ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
- არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
- სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
- მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
- 12 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- წინა არსებული კვალიფიკაციის/კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
- საკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 (Operation Level deck with final answer not less than 70%);
- გასაუბრება