მთავარი > > უფროსი მექანიკოსი 3000Kw და მეტი
უფროსი მექანიკოსი 3000Kw და მეტი

3000 kw და მეტი სიმძლავრის მთავარი ამძრავი მექანიზმის გემის  მეორე მექანიკოსი

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

- ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
- განათლების დიპლომის ქსეროასლი –  (ორიგინალის წარდგენით);
- ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
- არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
- სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
- მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
- სავალდებულო ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტები გემებზე 3000 Kw და მეტი – ზოგადი საზღვაო გამოცდილება.მუშაობის სტაჟი სავახტო მექანიკოსის თანამდებობაზე არანაკლებ 16 თვისა ;
- წინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
- საკვალიფიკაციო გამოცდა CES. 5.0 (Management Level engine with final answer not less than 75%) 
    გასაუბრება;