მთავარი > > მატროსი
მატროსი

 500 ტონა და მეტი საერთო ტევადობის გემის მატროსი

 კვალიფიკაციის  სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

 

    ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
    განათლების დიპლომის ქსეროასლი – (ორიგინალის წარდგენით);
    ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ
    არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები;
    სამოქალაქო პასპორტის ასლი,  დედნის წარდგენით;
    მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
    12 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სანავიგაციო ვახტის რიგითად;
    წინა არსებული კვალიფიკაციის სერტიფიკატის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
    საკვალიფიკაციო გამოცდა Ces 5.0 (Support level deck with final answer not less than 60%)