მთავარი > > ელექტრო ტექნიკოს რიგითი
ელექტრო ტექნიკოს რიგითი

ელექტრო ტექნიკოს რიგითი

 • განაცხადის ფორმა 
 • ფოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან
 • განათლების დიპლომის ქსეროასლი ან ცნობა სასწავლებლიდან–  (ორიგინალის წარდგენით);
 • ცნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • არსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები; (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები)
 • სამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • მეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით  (არსებობის შემთხვევაში);
 • არანაკლებ 3 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • საკვალიფიკაციო გამოცდა Ces 5.0 (Detail test “electrician test” Operational Level with final answer not less than 60%)

კვალიფიკაციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქისათვის:

 • მე-7 სამუშაო დღეს -65 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს -115 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს -130 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე -145 ლარი
 • იმავე დღეს-155 ლარი 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 290 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 430 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 490 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 540 ლარი
 • იმავე დღეს - 580 ლარი