მთავარი > გემები > განაცხადის ფორმები
განაცხადის ფორმები    018 - გემის სახელის - მესაკუთრის შეცვლა
    019 - განცხადება გემის უწყვეტი ისტორიის მოწმობა
    020 - იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნა
    021 - გემის სარეგისტრაციო მოწმობაში ცვლილების შეტანა
    022 - განმეორებითი დოკუმენტი-დუბლიკატი
    023 - განცხადება გემზე გამონაკლისის საბუთი Rev 3
    024 - გემის უშიშროების საერთაშორისო მოწმობის განაცხადი Rev 2
    025 - გემის მოწმობა Rev 2
    026 - რადიოსადგურის მოწმობა Rev 2
    027 - ცნობა იპოთეკაზე Rev 2
    028 - იპოთეკის დარეგისტრირება Rev 2
    029 - გემის უშიშროების გეგმის დამოწმება Rev 2
    030 - გემის მოწმობის დამოწმებული ასლი Rev 2
    031 - გემის რეგისტრაციიდან მოხსნის ამონაწერი Rev 2
    032 - გემის მოწმობების ყოველწრიული განახლეა Rev 3
    033 - გემის პირველადი რეგისტრაცია rev 4
    036 - გემის რეგისტრაციიდან დროებითი მოხსნის ამონაწერი Rev 2
    037 - 100რეგ. ტონაზე ნაკლები გემის პირვეელადირეგისტრაცია Rev 3
    038 - 100რეგ. ტონაზე ნაკლები გემის რეგისტრაციის განაცხადი Rev 6
    101 - გემის რეგისტრაციის განაცხადი
    185 - ბერბოუტ -ჩარტერის გემის გემის რეგისტრაცია Rev 2
    186 - გემის ექსპლუატაციიდან გამოყვანა
    187 - გემის მუდმივი რეგისტაცია Rev 2
    404 - რადიოსადგურის მოწმობის განაცხადი
    405 - გემის უშიშროების საერთაშორისო  დროებითი მოწმობა Rev 1
    429 - დროშის სახელმწიფო ინსპექტორის განაცხადი
    435 - ბერბოუტჩარტერის პირველადი რეგისტრაცია Rev 1