მთავარი > აღიარებული ორგანიზაციები
აღიარებული ორგანიზაციები
 • საქართველოს ყველა გემი, რომლებზედაც ვრცელდება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებ უნდა იმყოფებოდეს აღიარებული ორგანიზაციის ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ და უნდა ჰქონდეს ამ ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული კლასი.
 • სააგენტო აღიარებულ ორგანიზაციას სრულად ან შეზღუდულად გადასცემს უფლებამოსილება, რათა მან განახორციელოს შემდეგი ქმედებები : ინსპექტირება და შემოწმება , სატვირთო მარკის მონიშვნა , ტევადობის გაზომვა , გემის მშენებლობისა და შეკეთების მონიტორინგი , საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისი მოწმობის გაცემა და განახლება , საერთაშორისო ხელშეკრულებების მოთხოვნების შესრულებისაგან გათავისუფლების შესახებ მოწმობის გაცემა და განახლება და სხვა.
 • დელეგირებული უფლებამოსილებები მოცემულია შემდეგ ცირკულარში
 • საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემებისათვის სავალდებულოა იმ საერთაშორისო საკლასიფიკაციო საზოგადოებების ასოციაციის წევრი საკლასიფიკაციო საზოგადოების ზედამხედველობის  ქვეშ ყოფნა, რომელიც აღიარებულია ევროკავშირის მიერ:
 • American Bureau of Shipping (ABS)
 • Bureau Veritas (BV)      
 • China Classification Society (CCS)
 • Indian Register of Shipping (IRCLASS)
 • Korean Register of Shipping (KR)
 • Lloyd's Register of Shipping (LR)
 • Nippon Kaiji Kyokai (NK)
 • Polish Register of Shipping (PRS)
 • Registro Italiano Navale (Rina)

შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემებისათვის სააგენტოს მიერ აღიარებული საკლასიფიკაციო ორგანიზაციებია: