მთავარი > სამანქანო ვახტის რიგითი
სამანქანო ვახტის რიგითი

სამანქანო ვახტის რიგითი

 • განაცხადის ფორმა;
 • ოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან;
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი ან ცნობა სასწავლებლიდან–  (ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • რსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით  (არსებობის შემთხვევაში);
 • რანაკლებ 2 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა Ces ბოლო ვერსია (Support level engine with final answer not less than 60%).

 

კვალიფიკაციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქისათვის: 

 • მე-7 სამუშაო დღეს -65 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს -115 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს -130 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე -145 ლარი
 • იმავე დღეს-155 ლარი

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 290 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 430 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 490 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 540 ლარი
 • იმავე დღეს - 580 ლარი