მთავარი > წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი
წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი

ინსტრუქცია:

1.       წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი გაიცემა სასწავლებლის მიერ;

2.       სტუდენტს / კადეტს შეუძლია თავად ჩამოტვირთოს და ამობეჭდოს აღნიშნული წიგნაკი;

3.       ამობეჭდილი წიგნაკი უნდა აიკინძოს;

4.       აკინძული წიგნაკი აუცილებლად უნდა აღირიცხოს სასწავლებელში; და

5.       აუცილებლად უნდა დამოწმდეს სასწავლებლის პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერით და ბეჭდით. 

დანართი 1 - საგემბანე განყოფილების კადეტი

დანართი 2 სამანქანო განყოფილების კადეტი

დანართი 3 - ელექტრო-ტექნიკოს კადეტი

დანართი 4 - ტანკერის გაფართოებული წვრთნის წიგნაკი


!!! კადეტებმა უნდა გამოიყენონ და წარადგინონ ნაოსნობის დამადასტურებელი ცნობის შემდეგი ფორმა


აღნიშნული წიგნაკები ძალაში შედის 2021 წლის 1 ივნისიდანაქამდე მოქმედი ISF ფორმატის წიგნაკები ძალაშია იმ კადეტებისათვის, რომლებლმაც უკვე შეიძინეს ისინი და გაატარეს რეგისტრაციაში შესაბამის სასწავლებელში. გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში აღნიშნული წიგნაკების რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება 2022 წლის 1 იანვრამდე.