მთავარი > საჯარო ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა; საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას; საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში;


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III- ინფორმაციის თავისუსუფლებასაქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 41
საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N775 ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელ ღონისძიებათა შესახებ
მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე და ელექტრონული  ფორმით  გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი: მაია მახარაძე


ტელ: +995 422 27 49 25 

ელ-ფოსტა: m.makharadze@mta.gov.ge

public@mta.gov.ge

მისამართი: ბაქოს ქ. N50

6000, ბათუმი, საქართველო

 

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2018 წლის 02 მაისის Nკ-01/193 ბრძანება „საჯარო ინფორმაცის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორი, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით  გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის თაობაზე"
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 16 დეკემბრის N085 ბრძანება „სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“
სსიპ საზღვაო  ტრასნპორტის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 დეკემბრის N091 ბრძანება „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი:

სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი: თამარ მახარაძე

ტელ: +995 591 200 003

ელ-ფოსტა: pr@mta.gov.ge


მისამართი: ბაქოს ქ. N50

6000, ბათუმი, საქართველო


სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2013 წლის 01 ნოემბრის N160 ბრძანება „საჯარო ინფორმაცის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის თაობაზე“
სსიპ საზღვა ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 16 დეკემბრის N086 ბრძანება „სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 16 დეკემბრის N085 "სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ