მთავარი > სავახტო მექანიკოსი 750 KW და მეტი
სავახტო მექანიკოსი 750 KW და მეტი

სავახტო მექანიკოსი 750 kw და მეტი

 • განაცხადის ფორმა;  
 • ოტოსურათი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან; 
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი(ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • რსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ადეტად მუშაობის 12 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი რომელიც დამტკიცებული იქნება  წვრთნის და აღრიცხვის წიგნაკში (Training Record Book) ან სამანქანო განყოფილებაში 30 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი;
 • ინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces 5.0 (Operational Level engine with final answer not less than 70%);
 • გასაუბრება

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური:

 • მე-7 სამუშაო დღეს - 230 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 390 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 420 ლარი
 • იმავე დღეს - 455 ლარი

 

 კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 790 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1190 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 1380 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 1530 ლარი
 • იმავე დღეს - 1590 ლარი