მთავარი > ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი
ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი

ელექტრო ტექნიკოს ოფიცერი

 • განაცხადის ფორმა; 
 • ოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან;
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი(ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • რსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • 12 თვიანი კომბინირებული საწარმო წვრთნა რომელიც მოიცავს არანაკლებ 6-თვიანი დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი რომელიც დაფიქსირებულია წვრთნის და აღრიცხვის წიგნაკში (Training Record Book) ან სხვაგვარად აქვს გავლილი 36-თვიანი კომბინირებული საწარმოო წვრთნა და აქვს დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი, მათ შორის, სამანქანე განყოფილებაში მუშაობის არანაკლებ 30 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი;
 • ინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces ბოლო ვერსია (Detail test “electrician test” Management Level with final answer not less than 70%);
 • გასაუბრება.

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური:

 • მე-7 სამუშაო დღეს - 230 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 390 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 420 ლარი
 • იმავე დღეს - 455 ლარი

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 790 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1190 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 1380 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 1530 ლარი
 • იმავე დღეს - 1590 ლარი