მთავარი > საფასური
საფასური

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

  საქართველოს დროში მცურავი გემის რეგისტრაცია (ყოველწლიური  მოსაკრებელი) – 80 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ლარში დამატებული:

 

გემის საერთო ტევადობა

საფასური საერთო ტევადობის 1 ერთეულზე (GRT–ბრუტო (მოცულობითი) რეგისტრული ტონა)

<=500 (GRT)

1.7 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

501–5000 (GRT)

0.38 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

5001–10000 (GRT)

0.22 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

10001–50000 (GRT)

0.13 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

 >=50000 (GRT)

0.07 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

იახტები და კატარღები (სანაპირო ნაოსნობის)

250 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

იახტები და კატარღები (საოკეანო ნაოსნობის)

500 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში

სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების  სახეები და ტარიფები 

მომსახურები ტარიფები 100 და მეტი რეგისტრირებული ტონის გემებზე

მომსახურების სახე

მე-10
სამუშაო დღეს

მე-5
სამუშაო დღეს

მე-3
სამუშაო დღეს

24 საათის გასვლისთანავე

იმავე
დღეს

1

100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემებისათვის პირველადი/დროებითი რეგისტრაციის მოწმობის პირველადი გაცემის/გემის დროებითი რეგისტრაციის მომსახურება

520 ლარი

610 ლარი

700 ლარი

870 ლარი

1050 ლარი

2

საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში დროებით რეგისტრირებული 100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემის მუდმივი რეგისტრაცია

440 ლარი

530 ლარი

610 ლარი

790 ლარი

 970 ლარი

3

100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემისატვის სარეგისტრაციო მოწმობის ყოველწლიური დამოწმება

350 ლარი

440 ლარი

530 ლარი

790 ლარი

970 ლარი

4

100 რეგისტრული ტონის ქვემოთ მცურავი საშუალებების მუდმივი/დროებითი რეგისტრაციის მოწმობის გაცემა

20 ლარი

30 ლარი

50 ლარი

60 ლარი

80 ლარი

5

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძლება 100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემისათვის, რომელიც ახორციელებს ნაოსნობას

350 ლარი

530 ლარი

700 ლარი

880 ლარი

1050 ლარი

6

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება 100 რეგისტრულ ტონამდე გემისთვის, რომელიც ახორციელებს ნაოსნობას

20 ლარი

30 ლარი

50 ლარი

60 ლარი

80 ლარი

7

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება 100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემებისატვის, რომლებიც არ ახორციელებს ნაოსნობას

270 ლარი

350 ლარი

440 ლარი

530 ლარი

650 ლარი

8

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება 100 რეგისტრულ ტონამდე გემებისატვის, რომლებიც არ ახორციელებს ნაოსნობას

20 ლარი

30 ლარი

60 ლარი

100 ლარი

120 ლარი 

9

საერთაშორისო ნაოსნობის გემების წიგნში დარეგისტრირებული გემის ექსპლუატაციიდან გამოყვანა

3 თვე / 350 ლარი

12 თვემდე / 530 ლარი

5 წლამდე /
700 ლარი

5 წელი და მეტი / 880 ლარი

 

10

შიდა ნაოსნობის გემების წიგნში დარეგისტრირებული გემების ექსპლუატაციიდან გამოყვანა

3 თვე / 30 ლარი

12 თვემდე / 60 ლარი

5 წლამდე / 100 ლარი

5 წელი და მეტი / 130 ლარი

 

11

100 და მეტი რეგისტრული ტონის მქონე გემების მოწმობაში ცვლილებების შეტანა გარდა 13- პუნქტისა.

120 ლარი

150 ლარი

210 ლარი

260 ლარი

350 ლარი 

12

100 რეგისტრულ ტონაზე ნაკლებიგემის სარეგისტრაციო მოწმობაში /საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში ცვლილების შეტანა 

15 ლარი

25ლარი

35ლარი

45ლარი

50 ლარი

13

გემის მესაკუთრის/სახელის შეცვლასტან დაკავშირებული ყველა საბუთის გაცემა 100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემებზე

430 ლარი

700 ლარი

820 ლარი

870 ლარი

960 ლარი

14

საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრიდან გემის მოხსნის ამონაწერის გაცემა 100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემებისათვის

350 ლარი

530 ლარი

600 ლარი

670 ლარი

700 ლარი

15

საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრიდან გემის მოხსნის ამონაწერის გაცემა გემისათვის, რომლის რეგისტრული ტონაც 100-ზე ნაკლებია

20 ლარი

30 ლარი

50 ლარი

60 ლარი

80 ლარი

16

გემის უშიშროების საერტაშორისო მოწმობის გაცემა

270 ლარი

350 ლარი

420 ლარი

460 ლარი

530 ლარი

17

გემის უშიშროების გეგმის დამტკიცება

30-ე დღე / 1200 ლარი

20-ე დღ / 1700 ლარი

10-ე დღე / 2000 ლარი

 

 

18

ეკიპაჟის მინიმალური შემადგენლობის მოწმობის გაცემა

170 ლარი

260 ლარი

280 ლარი

350 ლარი

430 ლარი

19

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული პუნქტებით

170 ლარი

260 ლარი

280 ლარი

350 ლარი

440 ლარი

20

გემის სერტიფიკატში/მოწმობაში გამონაკლისის (exemption) ჩანაწერის გაკეთება

440 ლარი

870 ლარი

1300 ლარი

1500 ლარი

1800 ლარი

21

იპოთეკის რეგისტრაცია 100 და მეტი რეგისტრული ტონის გემისათვის:

350 ლარი

520 ლარი

620 ლარი

700 ლარი

880 ლარი

22

იპოთეკის რეგისტრაცია გემისათვის, რომლის რეგისტრული ტონა 100-ზე ნაკლებია

35 ლარი

85 ლარი

120 ლარი

150 ლარი

200 ლარი

23

საზღვაო იპოთეკაზე ცნობის გაცემა გემისათვის, რომლის რეგისტრული ტონა 100 ან 100-ზე მეტია

85 ლარი

120 ლარი

140 ლარი

150 ლარი

170 ლარი

24

100 ან 100-ზე რეგისტრულ ტონაზე მეტი გემის იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნა

170 ლარი

280 ლარი

330 ლარი

280 ლარი

430 ლარი

25

საზღვაო იპოთეკის რეგისტრაციის თაობაზე ცნობის გაცემა/იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნა გემისათვის, რომლის რეგისტრული ტონა 100-ზე ნაკლებია

20 ლარი

50 ლარი

80 ლარი

100 ლარი

140 ლარი

26

100 ან 100 რეგისტრულ ტონაზე მეტი გემის სახომალდო რადიოსადგურის სერთიფიკატის გაცემა

260 ლარი

27

100 რეგისტრულ ტონაზე ნაკლები გემის სახომალდო რადიოსადგურის სერტიფიკატის გაცემა

70 ლარი

28

გემის რეგისტრაციის უწყვეტი ისტორიის მოწმობის გაცემა:  

350 ლარი

520 ლარი

590 ლარი

660 ლარი

700 ლარი

29

განმეორებითი დოკუმენტების/დუბლიკატის გაცემა:   

25 ლარი

45 ლარი

60 ლარი

80 ლარი

95 ლარი

30

დოკუმენტების დამოწმებული ასლის გაცემა: 

15 ლარი

25 ლარი

35 ლარი

45 ლარი

55 ლარი

31

საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის კონვენციურ და არაკონვენციურ სერტიფიკატებთან/მოწმობებთან შესაბამისობის შეფასება ყოველწლიურად 

საერთაშორისო ნაოსნობის წიგნში რეგისტრირებულ გემებზე

შიდა ნაოსნობის წიგნში რეგისტრირებულ გემებზე

100 - 10 000 რეგისტრული ტონის მქონე გემებისათვის - 600 ლარი

100 - 10 000 რეგისტრული ტონის მქონე გემებისათვის - 350 ლარი

10 000 - 50 000 რეგისტრული ტონის მქონე გემებისათვის - 1000 ლარი

10 000 - 50 000 რეგისტრული ტონის მქონე გემებისათვის - 650 ლარი

50 000 რეგისტრული ტონის მქონე გემებისათვის - 1500 ლარი

50 000 რეგისტრული ტონის მქონე გემებისათვის - 1000 ლარი

32

სახომალდო რადიოგადამცემ და რადიოსალოკაციო სადგურებზე მინიჭებულ სიხშირეებზე ყოველ გადამცემზე ყოველწლიური გადასახდელი საფასური 

3 ვტ ჩათვლით - 15 ლარი
3 ვტ ზემოთ 30 ვტ - 20 ლარი
30 ვტ ზემოთ 300 ვტ ჩათვლით- 25 ლარი
300 ვტ ზემოთ 3 კვტ ჩატვლით - 35 ლარი
3 კვტ ზემოთ 30 კვტ ჩათვლით - 60 ლარი
30 კვტ ზემოთ - 7 ლარი

33

სახომალდო რადიოსადგურზე, რომლებზეც მინიჭებულია საზღვაო მოძრავი თანამგზავრული სამსახურის რადიოსიხშირეები 

ყოველ ერთეულზე - 60 ლარი

34

საქარტელოს დროშით მცურავი შიდა ნაოსნობის თევზსაჭერი/თევზსარეწი გემის ყოველწლიური შემოწმება კონვენციურ და არაკონვენციურ სერტიფიკატებთან/მოწმობებთან რომელთა რეგისტრული ტონა 150-ზე მეტია, ხოლო სიგრძე აღემატება 24 მეტრს - 80 ლარი

  

საფასურის ცვალებადობა გემის ასაკის მიხედვით

ქვემოთ აღნიშნულ პუნქტებში; 1; 2; 3; 8; 9; 10; 16; 21.

რეგსტრაციის წე აშენებული გემებისათვის

საფასურის გადახდის ვალდებულება არ ვრცელდება

5 წლამდე ასაკი გემები

საფასურის გადახდის ვალდებულება არ ვრცელდება

5-10 წლამდე გემბი

საფასურის განაკვეთი შემცირდება 75 %_ით

11-15 წლამდე გემები

საფასურის განაკვეთი შემცირდება 50 %_ით

21-25 წლამდე ასაკის გემები

საფასურის განაკვეთი გაიზრდება 50 %_ით

26 წელზე მეტი გემები

საფასურის განაკვეთი გაიზრდება 75 %_ით

16-20 წლამდე გემები

საფასური დარჩება უცვლელი

1; 2; 3; 5; 7; 18; 21; 34; და 26 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურების მე-10 სამუშაო დღეს გაწევისას იმ შიდა ნაოსნობის თევზსაჭერ/თევზსარეწ გემებზე, რომელთა ნაოსნობის რაიონიც არ აღემატება 12 საზღვაო მილს, იმოქმედებს მე-10 სამუსაო დღის საფასური შემდეგი სახით:

1;) მე-10 სამუშაო დღე --70 ლარი
2;) მე-10 დსამუშაო დღე --80 ლარი
3;) მე-10 სამუშაო დღე --60 ლარი
5;) მე-10 დსამუშაო დღე --80 ლარი
7;) მე-10 დსამუშაო დღე --60 ლარი
18:) მე-10 დსამუშაო დღე --60 ლარი
21:) მე-10 დსამუშაო დღე --80 ლარი
24;) მე-10 დსამუშაო დღე --60 ლარი
26;) მე-10 დსამუშაო დღე --70 ლარი

1; 2; 3; 5; 7; 18; 21; 26; და 34 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავატი არ ვრცელდება იმ თევზსაჭერ/თევზსარეწ გემებზე, რომლებიც საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრის შესაბამის წიგნში რეგისტრირებულია როგორც ბერბოუტ-ჩარტერი ან ტაიმ-ჩარტერით დაფრახტული გემი.