მთავარი > > მეორე მექანიკოსი 3000 KW და მეტი
მეორე მექანიკოსი 3000 KW და მეტი

მეორე მექანიკოსი 3000 და მეტი კილოვატის მქონე გემებისათვის

 • განაცხადის ფორმა
 • ოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან;
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი – (ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • ავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • 3000 KW და მეტი გემზე სავახტო მექანიკოსის რანგში მუშაობის არანაკლებ 16 თვის სავალდებულო ნაოსნობის სტაჟი;
 • რსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces ბოლო ვერსია (Management Level engine with final answer not less than 75%);
 • გასაუბრება.  

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური:

 • მე-7 სამუშაო დღეს 330 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს 495 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს 565 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე 630 ლარი
 • იმავე დღეს   665 ლარი


კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 1240 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1790 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 2080 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 2300 ლარი
 • იმავე დღეს - 2500 ლარი