მთავარი > გემები > აღიარებული სადაზღვევო კომპანიები
აღიარებული სადაზღვევო კომპანიები

 

აქართველოს  გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართულ გემი, ვალდებულია   მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებლობის უზრუნველსაყოფად გაცემული დაზღვევის  უზრუნველსაყოფად    იქონიოს:   

ა) ყველა 1000 და მეტი რეგისტრული ტონის გემისათვის  - ბუნკერის სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს დაზღვევას ან ნებისმიერ სხვა გარანტიას, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ბ) ყველა ტანკერს, რომელსაც გადააქვს  2000 ტონა ან მეტი ნავთობი -  ბუნკერის, ასევე  CLC სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს დაზღვევას ან ნებისმიერ სხვა გარანტიას, რომელიც მოიცავს გემებისგან ნავთობის დაბინძურების ზიანის შესახებ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას;

გ) ნებისმიერ საზღვაო  გემს, გარდა საჰაერო ბალიშებზე მცურავი გემისა, რომელსაც გადაჰყავს 12 მგზავრი და მეტი, ასევე გადააქვს მათი ბარგი  -   სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს დაზღვევას ან ნებისმიერ სხვა გარანტიას, რომელიც დაფარავს პასუხისმგებლობას ზღვაზე მგზავრების და ბარგის გადაადგილების შემთხვევაში.

აღნიშნული მოწმობები გაიცემა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ საერთაშორისო კონვენციათა პირობების დაცვით, შესაბამისი, P & I საერთაშორისო კლუბის (International group of  P & I )  წევრი სადაზღვევო კომპანიები (http://www.igpandi.org) ან  კლუბის არაწევრი სადაღზვევო კომპანიების  მიერ გაცემული  დაზღვევის    ან  უპირობო   და გამოუხმობი    საბანკო    გარანტიის საფუძველზე.

 

P & I საერთაშორისო  კლუბის(International group of  P & I ) წევრი კომპანიები (http://www.igpandi.org)
სააგენტოს მიერ აღიარებულია ავტომატურად.


No

სადაზღვევო კომპანიის დასახელება

ვებ-გვერდის მისამართი

აღიარების ტიპი

1

INGOSSTRAKH INSURANCE COMPANY

http://www.ingos.ru

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- ნავთობით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

2

AIG EUROPE S.A (LUXEMBURG) and AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LTD

http://www.aig.com

 

 

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- ნავთობით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

3

RUSSIAN INSURANCE  COMPANY “EUROINS”

http://www.EURO-ins.ru

 

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- ნავთობით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

4

EF MARINE PTE.LTD.

 https://www.maritime-mutual.com

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- ნავთობით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

5

MARITIMEMUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (NZ) LIMITED

https://www.maritime-mutual.com

 

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- ნავთობით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

6

NORWEGIAN HULL CLUB

  www.norclub.com

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გემებისგან საბუნკერო საწვავით გამოწვეულ ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)- ნავთობით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

ლურჯი ბარათი (Blue Card)-ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და მათი ბარგის გადაზიდვის დროს გამოწვეული  ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P&I საერთაშორისო კლუბის (International group of  P & I)  არაწევრი სადაღზვევო კომპანიების  აღაიარება  და ასევე დაზღვევის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემა ხდება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 28 ნოემბერის  №09 ბრძანება საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების დაზღვევის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის, შემოწმებისა და სადაზღვევო კომპანიების აღიარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ   ბრძანება  ან/და   სააგენტოს 2019 წლის 05 დეკემბრის N 30 ცირკულარის თანახმად.  30/CIRC/FSI 30CIRCFSI_annex1