მთავარი > > კვალიფიკაციის სერტიფიკატი
კვალიფიკაციის სერტიფიკატი

STCW სერტიფიკატები  

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი საბუთები 

· ოტოსურათები - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან თეთრ ან ცისფერ ერთგვაროვან ფონზე, ბოლოთვის განმავლობაში გადაღებული სურათი, რომელიც მოიცავს პირის სახეს ნიკაპიდან თხემამდე, სათვალეებისა და თავსაბურავის გარეშე. (ფოტოსურათების რაოდენობა უნდა იყოს გასაცემი სერთიფიკატების რიცხვზე ერთით მეტი);

· ნდივიდუალური მიმართვის ოქმი საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებიდან - მიმართვაში აღნიშნული უნდა იყოს გავლილი კურსების დაწყებისა და დასასრულის თარიღები, ინდივიდუალური ოქმის ნომერი;          

· ოქმედი სამოქალაქო პასპორტის ასლი დედნის წარდგენით - ფოტოსურათიანი (საპერსონალიზაციოგვერდის ასლი; 

· ეზღვაურის წიგნაკის ასლი დედნის წარდგენით - გაცემული საქართველოს პასუხისმგებელი ორგანოს მიერ; 

· რსებული კომპეტენციის/კვალიპიკაციის სერტიფკატის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით, ან დამწყებთათვის, განათლების დამადასტურებელი საბუთის ასლი დედნის წარდგენით.