მთავარი > > უფროსი თანაშემწე 3000 GT და მეტი
უფროსი თანაშემწე 3000 GT და მეტი

კაპიტნის უფროსი თანაშემწე 3000GT და მეტი

 • განაცხადის ფორმა;
 • ოტოსურათი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან; 
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი(ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • რსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ავალდებულო ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტები, კაპიტნის თანაშემწედ მუშაობის არანაკლებ 16 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი;
 • ინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces ბოლო ვერსია (Management Level deck with final answer not less than 75% );
 • გასაუბრება

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქისათვის:

 • მე-7 სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 495 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 565 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 630 ლარი
 • იმავე დღეს - 665 ლარი 

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 1240 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1790 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 2080 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 2300 ლარი
 • იმავე დღეს - 2500 ლარი