მთავარი > > 2014 წელი
2014 წელი

 I კვარტალი


ინფორმაცია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული ზოგიერთი ხარჯის შესახებ 2014 წლის I კვარტალი
სიპ საზღვაო ტრასნპორტის სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 2014 წლის I კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2014 წლის I კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2014 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი - 2014  I კვარტალი


II კვარტალი

ინფორმაცია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული ზოგიერთი ხარჯის შესახებ 2014 წლის II კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 2014 წლის II კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2014 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი. 2014 წლის II კვარტალი


 III კვარტალი
     
ინფორმაცია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული ზოგიერთი ხარჯის შესახებ 2014 წლის III კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 2014 წლის III კვარტალი.
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2014 წლის III კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2014 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი - 2014 წლის III კვარტალი